AIA - Mladinski center Mengeš
Zavod REVIVO
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
LAS Za mesto in vas
Evropski sklad za regionalni razvoj

Javni dogodek EkoReka


Na letošnji dan mladosti smo Zavod REVIVO s pomočjo HD&H, projekta AMBER, WWF in Gimnastičnega kluba Leon v okviru projekta EVREKA izvedli javni medgeneracijski izobraževalni dogodek EkoReka ob Kamniški Bistrici na Viru pri Domžalah.

Celodnevni dogodek smo pričeli ob 7:30 uri, ko smo skupaj s Šolo Zdravja izkoristili obrečni prostor Kamniške Bistrice za telovadbo in druženje. Sledila je ena izmed najpomembnejših aktivnosti za lokalno skupnost - okrogla miza na temo preteklega in prihodnjega upravljanja s Kamniško Bistrico. Razpravo, ki jo je zasnovala strokovna direktorica Zavoda Revivo dr. Polona Pengal, je spretno vodil moderator Damjan Habe, na njej pa so sodelovali mag. Renata Kosec (podžupanja Občine Domžale), dr. Urša Koce (Občinska svetnica Občine Mengeš), dr. Marjetka LEvstek (CČN Domžale-Kamnik/Slovensko društvo za zaščito voda - SDZV), Martin Movern (predsednik RD Bistrica-Domžale), dr. Aleš Bizjak (Direkcija Republike Slovenije za vode - DRSV), univ. dipl. inž. kem. inž. Petra Repnik Mah (DRSV) in predstavnica evropskega projekta AMBER, Roxanne Diaz. Teme, ki so se jih lotili, zadevajo vse prebivalce na območju porečja Kamniške Bistrice, kar je bilo razvidno tudi iz številnih komentarjev in predlogov iz občinstva. Kot rezultat okrogle mize so bili v obliki deklaracije podani prvi predlogi o skupnem upravljanju celotnega porečja Kamniške Bistrice, pobuda za vzpostavitev vodne demokracije, namere o uvajanju modernejših pristopov ipd. Deklaracija je namenjena usmerjanju in spodbujanju modernega, celostnega in vključujočega upravljanja s porečjem Kamniške Bistrice, ki bo sočasno zagotavljalo okoljske, socialne in ekonomske koristi lokalnemu prebivalstvu. Deklaracijo bomo z glavnimi zaključki okrogle mize objavili naslednji mesec na spletni strani LAS Za mesto in vas.

Preko celega dneva smo na številnih naravoslovnih delavnicah z Društvom Biodiva spoznavali biotsko pestrost reke in odkrivali katere ličinke žuželk živijo med rečnimi prodniki in nas v stadiju odraslih živali obletavajo med sprehodi. Slovensko odonatološko društvo je predstavilo kačje pastirje in njihove značilnosti, Društvo za opazovanje ptic pa imena in značilnosti ptic, ki jih dnevno videvamo ob Kamniški Bistrici ter o posebnostih njihovega pisanega perja. Številne obiskovalce so presenetile tudi raznolike vrste rib, ki smo jih strokovnjaki Zavoda Revivo prikazovali v akvariju in ogromen ribji poligon, kjer so morali otroci, kot ribe v času gorvodnih selitev, prečkati številne antropogene in naravne ovire in lahko na lastni koži spoznali kako pomembni so funkcionalni ribji prehodi za vodne organizme. Popoldan so otroci in mladi dobili priložnost, da skupaj z Zavodom 1-2-3 iz lego kock predstavijo obrečni prostor, ki si ga želijo - in ob njihovi reki ni manjkalo niti zelenja niti raznolikih kotičkov v strugi.Galerija slik


Predlog v obliki Deklaracije smo oblikovali udeleženci okrogle mize, strokovnjaki pomembnih lokalnih in državnih upravljalskih in odločevalskih deležnikov s celotnega porečja Kamniške Bistrice. V naslednjih letih se bomo Zavod Revivo, naši partnerji in podporniki trudili, da deklaracijo podpiše in k njenemu izvajanju v praksi pristopi čim več deležnikov porečja. Verjamemo in upamo, da nam boste pri tem pomagali tudi vi. Podpisana deklaracija s petimi točkami predstavlja etično in strokovno zavezujoč dokument s ciljem ozaveščati, zagovarjati in zagotoviti trajnostni razvoj ter dobro ekološko stanje Kamniške Bistrice.

Porečje = vsa vodna telesa in celotno kopno območje, s katerega se padavinska voda po površju ali podzemno steka v strugo Kamniške Bistrice in njenih pritokov.

Zavzemamo se za:
1. Celostni pogled
Zavzemamo se za celostno razumevanje, upoštevanje in omejevanje vplivov človekovih dejavnosti na rečni koridor Kamniške Bistrice, njene pritoke in prispevno območje. Kamniško Bistrico vidimo kot edinstven in kompleksen ekosistem, ki mu želimo omogočiti optimalno ekološko ravnotežje. Zato slehernega uporabnika reke oziroma porečja vidimo kot odgovornega aktivnega državljana, ki lahko vpliva na izboljšanje trenutnega stanja reke.

2. Odgovorno ravnanje
Zavzemali se bomo za vzajemno usklajeno delovanje pri načrtovanju in upoštevanju ukrepov med vsemi deležniki in uporabniki reke. To sinergijo moramo doseči na ravni koriščenja njenih bogastev, a tudi z odrekanjem le tem. Zavedamo se namreč, da nam lahko le zdrav rečni ekosistem nudi ekosistemske storitve, ki jih kot skupnost potrebujemo za obstoj in zdravo življenje.

3. Obseg zaščite in delovanja
Podpisniki deklaracije pripadamo splošni, strokovni, gospodarski in politični javnosti. Zavezujemo se k spoštovanju deklaracije in s tem k ponovni vzpostavitvi dobrega ekološkega stanja reke. Zato bomo naše delovanje usmerjali in širili na področje celotnega porečja, s poudarkom na povezovanju lokalnih skupnosti, strokovnih znanj in političnih potencialov, ki so potrebni za doseganje vsebine te deklaracije.

4. Renaturacijo
Naravni rečni koridor bomo oživili z izvedbo na naravi temelječih in kombiniranih tehničnih ukrepov. Razumemo, da je proces renaturacije aktivnost, ki je potrebna zaradi dosedanjih neuravnoteženih posegov v naravo rečnega koridorja. Renaturacija ne zavira razvoja in ni v nasprotju z obstoječim urbanim stanjem in infrastrukturo, pač pa omogoča naravno delovanje rečnih procesov in biotsko celovitost rečnega koridorja.

Vzpostavili bomo:
5. Vodno demokracijo
O pomenu ukrepov za izboljšanje ekološkega stanja reke bomo ozaveščali lokalno in regijsko javnost, gospodarski in industrijski sektor. Zavezujemo se, da bomo v interesu oživitve Kamniške Bistrice povezali ter v načrtovanje in upravljanje vključevali vse deležnike in javnosti. Tako tiste, ki so odgovorni za upravljanje s porečjem, kot tudi tiste, ki so kakorkoli vpleteni in lahko vplivajo na njeno renaturacijo. Pri tem ima poseben pomen tudi lokalno prebivalstvo, ki ga želimo tesneje povezati z reko.


EkoReka


Program EkoReka
Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Zavod REVIVO in AIA - Mladinski center Mengeš. Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas.